Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả và đề xuất một số nội dung quản lý nhu cầu điện của Việt Nam
Authors: Phạm Quang Huy
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Điện; Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số chương trình Quản lý phụ tải (DSM) trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu DSM. Xây dựng biểu đồ và phân tích, đánh giá tiềm năng áp dụng DSM các thành phần phụ tải. Xây dựngc ácc hương trình DSM tại Việt Nam.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành mạng và Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14835
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139878.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.