Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về xâm thực trong chảy bao profil cánh bằng phương pháp số
Authors: Vũ văn Duy
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Nguyễn Thế Đức
Keywords: Sói mòn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu phát triển thuật toán của phương pháp BEM và lập trình tính toán cho bài toán xâm thực chảy bao profil cánh. Ứng dụng phần mềm Fluent để khảo sát cùng bài toán và mở rộng. Phát triển hướng nghiên cứu về xâm thực trong bánh công tác máy thuỷ lực cánh dẫn hướng trụ, điển hình là chân vịt tàu thuỷ và bơm cánh dẫn hướng trục. Kiểm chứng bằng thực nghiệm trên mỗi mẫu bơm cánh dẫn hướng trục
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật máy và thiết bị thuỷ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14839
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139882.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.