Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và các tính chất của màng mỏng siêu dẫn nhiệt độ cao chứa Bismuth
Authors: Nguyễn Thị Mùa
Advisor: Thân Đức Hiền
Nguyễn Khắc Mẫn
Keywords: Màng mỏng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu công nghệ chế tạo mẫu và các tính chatá của vật liệu sieê dẫn nhiệt độ cao BSCCO dưới dạng khối và màng mỏng. Ảnh hưởng cảu Pb, Li khi pha tạp vào chất sieê dẫn Bi-2223 được chế tạo bằng phương pháo sol-gel. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sieê dẫn Bi-2212 và Bi 2223 bằng phương pháp bốc bay laser xung (PLD) trên hai loại đế đơn tinh thể MgO và SrTiO3 nhằm nâng cao nhiệt độ chuyển pha, mật độ dòng tới hạn cũng như ảnh hưởng của điều kiện công nghệ đến đặc trưng của màng mỏng.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14840
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139883.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 10,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.