Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2009)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Mai;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Đoàn Quang Vinh (2008)

 • Tổng quan về tay máy và điều khiển chuyển động tay máy; Điều kiện trượt và vấn đề chất lượng cho hệ điều khiển chuyển động tay máy; Nâng cao chất lượng hệ điều khiển chuyển động tay máy bằng phương pháp điều khiển thành phần gián đoạn trong Mode trượt; ứng dụng SMAC điều khiển đối tượng thực tế mô phỏng và thực nghiệm trên Robot Sco 5 Plus

 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Lê Tấn Duy;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về hệ điều khiển chuyển động phương pháp nâng cao chất lượng điều khiển trượt cho hệ thống có cấu trúc thay đổi. Tổng hợp bộ điều khiển trượt dùng hàm bão hoà tích phân và kết quả mô phỏng cho tay máy 2 và 3 bậc tự do. Xây dựng mô hình thực nghiệm cho chuyển động robot dùng bộ điều khiển trượt có giảm chattering