Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất catalaza và peroxydaza của phức Co(II) - axit citric
Authors: Nguyễn Văn Dưỡng
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Trần Thị Mai
Keywords: Hoá lí; Xúc tác
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu một cách hệ thống, chi tiết và đồng bộ cả 3 vấn đề có mối tương quan mật thiết với nhau bao gồm: nhiệt động học sự tạo phức xúc tác, động học, cơ chế của các phản ứng catalaza và peroxydaza phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau trong hai hệ xúc tác đồng thể oxy hóa khử có mối quan hệ tương hỗ với nhau
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15128
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139900.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.