Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp xây dựng hệ thống nhận dạng sử dụng logic mờ trong phân loại sản phẩm gạch ốp lát
Authors: Đinh Văn Nhượng
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Trần Hoài Linh
Keywords: Gạch ốp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu mạng nơ rôn logic mờ TSK : Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm thích nghi và triển khai ứng dụng trong nhận dạng, phân loại sản phẩm gạch ốp lát. Ứng dụng xử lý ảnh xác định đồng thời nhiều thông số khác (vectơ đặc tính) của mỗi mẫu gạch ốp lát để làm cơ sở cho nhận dạng. Nội dung nghiên cứu : thực trạng phân loại sản phẩm công nghiệp và bài toán phân loại sản phẩm gạch ốp lát. Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ rôn logic mờ TSK để xây dựng mô hình nhận dạng. Xây dựng thuật toán xử lý ảnh số tạo vectơ đặc tính mẫu gạch thỏa mãn điều kiện kinh tế, kỹ thuật của mô hình
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Đo lường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15129
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139901.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.