Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ chuyển hoá các vật liệu chứa cacbon trong sản xuất cacbon hoạt tính
Authors: Phạm Ngọc Anh
Advisor: Mai Xuân Kỳ
Keywords: Cacbon hoạt tính
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về cacbon than hoạt tính. Công nghệ chuyển hoá các vatạ liệu chứa cacbon. Nghiên cứu thực nghiệm phản ứng chuyển hoá cacbon bằng hơi nước và bằng khí CO2. Tính toán thông số mô hình hoá động học phản ứng chuyển hoá cacbon. Tính toán thiết bị phản ứng chuyển hoá cacbon bằng hơi nước.
Description: Giới thiệu về cacbon than hoạt tính. Công nghệ chuyển hoá các vatạ liệu chứa cacbon. Nghiên cứu thực nghiệm phản ứng chuyển hoá cacbon bằng hơi nước và bằng khí CO2. Tính toán thông số mô hình hoá động học phản ứng chuyển hoá cacbon. Tính toán thiết bị phản ứng chuyển hoá cacbon bằng hơi nước.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15134
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139907.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.