Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thiết bị chụp nhũ ảnh ứng dụng cho thực tế tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thái Hà
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Tia X
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở y tế tại việt nam và qui trình chụp x quang vú. Đánh giá liều tuyến trung bình của một số thiết bị chụp xquang vú tại Việt nam và đánh giá các thông số tác động tới liều bệnh nhân và chất lượng ảnh. Xây dựng chương trình kiểm chuẩn thiết bị xquang chụp vú. Xây dựng công cụ hỗ trợ chẩn đoán x quang vú trên máy tính.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15140
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139914.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139914-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.