Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển thích nghi đối tượng phi tuyến bằng phản hồi đầu ra
Authors: Nguyễn Văn Chí
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Phan Xuân Minh
Keywords: TJ213
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu lớp hệ phi tuyến đồng thời có tham số bất định và nhiễu tác động lên đầu vào của hệ, với giả thiết thành phần phi tuyến thỏa mãn điều kiện Lipchitz
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15334
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139949.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.