Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hóa và điều khiển tối ưu cầu trục
Authors: Nguyễn Trọng Xuyên
Advisor: Nguyễn Quang Hoàng
Keywords: Cầu trục
Issue Date: 2017
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cầu trục, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động học cho hệ cầu trục. Điều khiển hệ cầu trục dựa trên mô hình tuyến tính hóa. Thiết kế bộ điều khiển dựa trên tính thụ động của hệ cầu trục.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15338
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.