Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phức Mn(II) với Deta trong phản ứng phân hủy H2O2 và oxy hóa một số hợp chất hữu cơ
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Đặng Xuân Tập
Keywords: Xúc tác; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề tổng quan. Cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình catalaza trong hệ H2O - Mn2+ - Deta H2O2 (1). Nghiên cứu quá trình peroxydaza trong hệ H2O - Mn2+ - Deta Ind - H2O2.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Hóa lý và hóa lý thuyết
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15410
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139962.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139962-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 889,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.