Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp Aluminosilicat dạng Mesopore từ cao lanh Việt Nam, sử dụng làm chất hấp phụ
Authors: Nguyễn Thị Linh
Advisor: Tạ Ngọc Đôn
Hoàng Trọng Yêm
Keywords: Aluminosilicat; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Note 520 3 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MQTB họ MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh nung và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm làm quy trình cơ sở và làm đối chứng. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh không nung trên quy trình cơ sở và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu trong quá trình tổng hợp. Đánh giá các đặc trưng cấu trúc của vật liệu MSU-S được tổng hợp từ cao lanh không nung. Đánh giá khả năng ứng dụng làm chất hấp phụ chất màu hữu cơ metylen xanh trên vật liệu MSU-SBEA/KA/b tổng hợp được.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15411
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139963.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 8,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139963-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 4,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.