Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Mai Chi
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Bùi Đường Nghiêu
Keywords: Tài chính; Thuế giá trị gia tăng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ tài chính (DVTC). Thực trạng thuế GTGT đối với DVTC tại Việt Nam. Hoàn thiện thuế GTGT đối với DVTC tại Việt Nam.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15439
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 240966.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.