Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước thải sau tẩy rửa cặn dầu chống ô nhiễm môi trường
Authors: Trần Tuấn Anh
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Cặn dầu; Tẩy rửa; Xử lý nước thải
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về cặn dầu, thành phần của chất tẩy rửa cặn dầu, cơ chế tẩy rửa, các phương pháp xử lý nước thải có chứa dầu, các chỉ tiêu của nước thải. Thực nghiệm: Xác định hàm lượng dầu trong nước sau khi lắng tách, xác định hàm lượng kim loại trong cặn dầu và nước thải, xác định các chỉ tiêu của nước thải, xử lý bằng keo tụ, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ. Kết quả và thảo luận: Xác định khả năng hoà tan dầu trong chất tẩy rửa, khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ để xử lý nước thải, kết quả xử lý keo tụ, biện luận về sự giảm hàm lượng kim loại sau xử lý, biện luận về sự giảm COD, BOD sau keo tụ, quy hoạch thực nghiệm, tính kinh tế...
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15523
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208453.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 688,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208453-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 24,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.