Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phản ứng Clo hoá axit xianuric
Authors: Vũ Hoàng Duy
Advisor: Ngô Đại Dương
Keywords: Phản ứng hóa học; Axit xianuric; Clo hoá
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về Axit xianuaric, phản ứng clo hoá axit xianuric thành axit tricloisoxianuric, clo hoá axit xianuric thành axit dicloisoxianuric. Thực nghiệm: Yêu cầu nguyên liệu, thiết bị dùng để clo hoá axit xianuric, tối ưu hoá các thông số công nghệ, phân tích và xác định cấu trúc sản phẩm. Kết quả thảo luận: Áp dụng lý thuyết hàm mật độ để giải thích cơ chế phản ứng, tối ưu các thông số phản ứng clo hoá axit xianuric. Áp dụng: Quy trình công nghệ, côn nghệ gián đoạn, công nghệ liên tục. Tác giả đưa ra kết luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15524
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208455.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 503,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208455-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 39,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.