Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S từ cao lanh
Authors: Phạm Minh Thảo
Advisor: Tạ Ngọc Đôn
Keywords: Cao lanh; Mao quản trung bình; Aluminosilicat
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình, vật liệu cấu trúc lưỡng mao quan, giới thiệu một số phương pháp quan trọng đặc trưng cấu trúc vật liệu MQTB, giới thiệu về cao lanh. Các phương pháp thực nghiệm: chuẩn bị nguyên liệu và hoá chất, tổng hợp vật liệu Zeolit/MQTB, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Kết quả và thảo luận: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB chứa mầm Zeolit, tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB chứa tinh thể Zeolit, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc của vật liệu tổng hợp.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15526
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208457-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208457-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 34,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.