Thông tin tài liệu


Title: Một số phát hiện mới trong đo lường và phân tích lưu lượng internet. Mô hình và các thuộc tính phân loại lưu lượng theo ứng dụng
Authors: Nguyễn Tài Hưng
Advisor: Phạm Minh Hà
Keywords: Internet; Lưu lượng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về phân tích và nhận dạng luồng lưu lượng, đo lường và lấy mẫu, phân tích luồng lưu lượng IP và mô hình nhận dạng phân loại luồng lưu lượng IP trên Internet.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15924
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223136.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.