Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Viết Linh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2008)

 • Trình bày đánh giá nhu cầu hiện tại và lựa chọn giải pháp, giới thiệu chung về AMR. Triển khai thực tế trên mạng Vinaphone: Triển khai AMR trên hệ thống Motorola, hệ thống Alcaltel, hệ thống Siemens, hệ thống Huawei, đo kiểm và đánh giá triển khai AMR.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mùa;  Advisor : Thân Đức Hiền; Nguyễn Khắc Mẫn (2009)

 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo mẫu và các tính chatá của vật liệu sieê dẫn nhiệt độ cao BSCCO dưới dạng khối và màng mỏng. Ảnh hưởng cảu Pb, Li khi pha tạp vào chất sieê dẫn Bi-2223 được chế tạo bằng phương pháo sol-gel. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sieê dẫn Bi-2212 và Bi 2223 bằng phương pháp bốc bay laser xung (PLD) trên hai loại đế đơn tinh thể MgO và SrTiO3 nhằm nâng cao nhiệt độ chu...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Trường;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung; Nguyễn Phương (2009)

 • Nghiên cứu về mã hoá dải con. Mã hoá dải con đa phân dải tuyệt đối và mã hoá dải con đa phân giải tuyetẹ đối 3 kênh SBC(642) và 4 kênh SBC(12642). Ứng dụng của SBC632 và SBC 12542 trong phát thanh số

 • Thesis


 • Authors : Phan Lê Tuấn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking