Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Doãn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2018)

  • Tổng quan hệ thống Mimo-CM-CDMA quy mô lớn, vấn đề giao thoa đa truy nhập trong hệ thống Mimo-CM-CDMA. Đề xuất kiến trúc định hướng đa búp sóng theo lý thuyết hệ thống. Đề xuất giải pháp tiền mã hóa cho hệ thống Mimo-CM-CDMA đa sóng mang quy mô lớn. Đề xuất hệ thống đa truy nhập Mimo-CM-CDMA quy mô lớn hỗn hợp định hướng đa búp sóng và ghép kênh không gian.