Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thu Nga;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2016)

  • Tổng quan về đặc tính tương quan không gian và các phương pháp phỏng tạo kênh mimo. Đề xuất phương pháp lựa chọn mô hình kênh thông qua kết quả so sánh đặc tính tương quan không gian trên các mô hình kênh không gian. Đánh giá ảnh hưởng của đặc tính tương quan không gian đối với hệ thống Mimo-OFDM dựa trên các mô hình kênh truyền,...

  • Thesis


  • Authors : Trần Thanh;  Advisor : Phạm Ngọc Nam; Nguyễn Văn Cường (2014)

  • Nêu lý thuyết về bảo mật, FPGA và hệ thống nhúng. Framework và giao thức cập nhật an toàn từ xa. Nâng cao hiệu năng và tính linh hoạt trong bảo mật bitstream của hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. Mô hình thử nghiệm hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA.