Thông tin tài liệu


Title: Quảng bá thông tin đa phương tiện trong ngành công nhiệp nội dung số với kỹ thuật Streaming
Authors: Nguyễn Tuấn Khang
Advisor: Quách Ngọc Tuấn
Keywords: Thông tin; Đa phương tiện; Quảng bá
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghiệp nội dung số và vai trò của dữ liệu đa phương tiện. Tổng quan về kỹ thuật số streaming. Nguyên lý hoạt động của hệ thống streaming. Một số loại streaming server. Giao thức hỗ trợ kỹ thuật streaming. Giải pháp demo với nền tảng streaming.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16532
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223708.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.