Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của nguồn chất thải hữu cơ tới lượng khí sinh học hình thành trong quá trình phân hủy yếm khí
Authors: Đào Văn Hải
Advisor: Đỗ Trọng Mùi
Keywords: Chất thải rắn hữu cơ; Phân hủy yếm khí
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất thải rắn và chất thải hữu cơ, công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp yếm khí; mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16732
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319388.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319388-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.