Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hoàn thiện chế phẩm nấm đối kháng từ chủng không sinh độc tố Aspergillus flavus TH97 và đánh giá tác động của chế phẩm trên quy mô đồng ruộng
Authors: Nguyễn Mỹ Hạnh
Advisor: Nguyễn Thị Xuân Sâm
Keywords: Nấm mốc; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Aflatoxin và độc tính của aflatoxin, các biện pháp kiểm soát, sử dụng A.flavus không sinh độc làm tác nhân kiểm soát aflatoxin, đánh giá tác động của chế phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đối kháng của chế phẩm. Vật liệu và các phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1681
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

60

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254174.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254174-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 252,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.