Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính toán đám mây
Authors: Trần Hồng Diệp
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Tính toán đám mây
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết chung về tính toán đám mây. Mô hình cung cấp dịch vụ của tính toán đám mây. Nền tảng phát triển hệ thống tính toán đám mây. Đề xuất ứng dụng mô hình tính toán đám mây cho quản lý trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trình bày kết quả đạt được và các kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16861
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253422.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.