Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng test case kiểm thử hộp trắng cho chương trình Eiffel ứng dụng nguyên lý design by contract
Authors: Nguyễn Hùng Cường
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Ngôn ngữ lập trình; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Ngôn ngữ lập trình Eiffel và nguyên lý design by contract. Kiểm thử phần mềm - kiểm thử hộp trắng. Xây dựng test case kiểm thử hộp trắng cho chương trình Eiffel ứng dụng nguyên lý design by contract. Tác giả trình bày kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16862
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253427.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253427-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 200,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.