Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống phân phối và quản lý phần mềm sử dụng Peer to Peer
Authors: Phạm Hồng Thái
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Phần mềm; Tệp tin; Hệ thống quản lý
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16929
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253850.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.