Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Dưỡng;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2004)

  • Vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của Ion kim loại, quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2,cơ sở thực nghiệm các hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu.Đông học quá trình xúc tác oxy hoá Ind trong hệ w,sự hoạt động của hoạt tính xúc tác và nồng độ {H2O2}.trong hệ (2)