Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Như Đa;  Advisor : Bùi Chương; Đặng Việt Hưng (2016)

  • Tổng quan cao su tự nhiên (CSTN), cao su EPDM, blend CSTN/EPDM, phụ gia nano và cao su nanocompozit. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo blend CSTN/EPDM; nghiên cứu sự phân bố hóa chất trong quá trình trộn hợp, biến tính EPDM bằng DTDM; nghiên cứu chế tạo nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/EPDM.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Bạch Trọng Phúc; Trần Vĩnh Diệu (2016)

  • Tổng quan về nhựa epoxy, các giải pháp nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng vải thủy tinh, các chất làm chậm cháy polyme, các vải thủy tinh thông thường và vải thủy tinh 3D. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy epikote 240,.

  • Thesis


  • Authors : Thái Đình Cường;  Advisor : Lê Quang Diễn; Doãn Thái Hòa (2018)

  • Nêu thành phần, tính chất của sinh khối lignoxelulo; tiềm năng và tính chất của một số dạng phế phụ phẩm nông nghiệp; các phương pháp truyền thống chế tạo xenlulo; tổng quan tình hình nghiên cứu chế tạo xenlulo và các sản phẩm có giá trị khác. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn sơ đồ chuyển hóa rơm rạ và thân ngô thành xenlulo và các sản phẩm có giá trị khác; nghiên cứu tách các c...