Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thanh Hà;  Advisor : Phạm Thanh Huyền; Nguyễn Hồng Liên (2015)

 • Lịch sử nghiên cứu và phát triển quá trình Fischer-Tropsch (FT), hóa học quá trình chuyển hóa khí tổng hợp; nguyên liệu cho quá trình FT; cơ chế, sản phẩm, xúc tác của phản ứng FT,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu lựa chọn chất mang cho xúc tác, ảnh hưởng của hàm lượng kim loại hoạt động tới đặc trưng hóa lý và khả năng làm việc của xúc tác,...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Khánh Vân;  Advisor : Hoàng Trọng Yêm; Vũ Đào Thắng (2008)

 • Tổng quan về xúc tác hóa các hợp chất hữu cơ, phản ứng xúc tác oxi hóa trên xúc tác trong xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại, phản ứng oxi hóa phenol và ancol. Nghiên cứu tìm hệ xúc tác hoạt tính cao cho phản ứng oxi hóa sâu phenol và các dẫn xuất hydrocacbon, đặc biệt là dẫn xuất chứa vòng benzen cho tổng hợp hữu cơ và xử lý chất độc hại.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thanh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Đào Văn Tường (2009)

 • Tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diezel, Biodiesel. Các phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm: Chế tạo xúc tác, phương pháp đánh giá chất lượng xúc tác, xác định một số chỉ tiêu chất lượng của dầu thực vật, tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa trên xúc tác dị thẻ và một số phương pháp đánh giá chất lượng của Biodiesel. Kết quả và thảo luận : Lựa chọn nguyên liệu, Chế tạo xúc tác dị thể, Tổng&...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Sơn;  Advisor : Lê văn Hiếu; Đào Văn Tường (2009)

 • Cơ sở lý thuyết của quá trình cracking xúc tác. Xúc tác cho quá trình cracking xúc tác. Nghiên cứu thực nghiệm : Tổng hợp zeolit và biến tính zeolit, các phương pháp xử lý chất mang và điều chế xúc tác, phương pháp hoá lý đánh giá các tính chất và đặc trưng của xúc tác và đánh giá dộ chọn lọc và hoạt tính của xúc tác. Kết quả và thảo luận về tổng hợp zeolitty, biến tính của zeolity...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thanh Hải;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Vũ Thị Thu Hà (2009)

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận án : Tổng hợp các chất mang chất lượng tốt, phù hợp để làm xúc tác cho phản ứng HDS. Tổng hợp xúc tác HDS có hoạt tính và độ chọn lọc cao. Tìm được chế độ hoạt động xác tác để vừa đảm bảo hoạt tính xúc tác cao, vừa có khả năng chống ngộ độc lưu huỳnh tốt. Thực hiện quá trình HDS cho nguyên liệu mẫu nhằm tìm ra hướng phản ứng trên các xúc tác&...