Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MastercamX5 vào việc lập trình gia công chi tiết có bề mặt phức tạp trên trung tâm gia công cnc và thiết kế bài giảng điện tử giảng dạy phần mềm mastercamx5 nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề
Authors: Vũ ngọc Khiêm
Advisor: Đào Duy Trung
Keywords: Bài giảng; Phần mềm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC, về phần mềm mastercam x5 vào việc lập trình gia công chi tiết có bề mặt phức tạp trên trung tâm gia công CNC. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy. Thiết kế bài giảng điện tử giảng dạy mô đun phay bằng phần mềm mastercamx5.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17004
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272956.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272956-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 89,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.