Ts-Kinh tế và quản lý (31)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Điệp;  Advisor : Nguyễn Đại Thắng; Mai Ngọc Cường (2008)

 • Trình bày luận cứ cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngành mía đường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành đường mía ở Việt nam, chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân hạn chế năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; Nêu định hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành&#x...

 • 277118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • 277199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Quang;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Nguyễn Cảnh Nam (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững. Xây dựng nội dung và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững và khuyến nghị.

 • 277182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Hồng Điệp;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương; Trần Chí Thành (2016)

 • Một số vấn đề lý luận về thuế tài sản và mô hình thuế tài sản. Nêu thực trạng mô hình thuế tài sản ở Việt Nam. Phân tích và đề xuất mô hình thuế tài sản ở Việt Nam cho giai đoạn tới. Khuyến nghị ứng dụng mô hình thuế tài sản vào việc xây dựng các chính sách thuế tài sản ở Việt Nam

 • 129513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Thắng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2005)

 • Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển

 • 277067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 277062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đình Minh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Phạm Cảnh Huy (2014)

 • Luận văn nghiên cứu lý luận về lạm phát, lạm phát mục tiêu, các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và tác động của lạm phát đến các biến số vĩ mô ; nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ, tác động hai chiều của TGHĐ với lạm phát và một số biến số vĩ mô khác và lạm phát và diễn biến TGHĐ tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012. Từ đó làm sáng t...