Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo màng ZnO pha tạp Al, Ga bằng phương pháp phún xạ ứng dụng làm điện cực trong suốt dẫn điện
Authors: Đặng Hoàng Hợp
Advisor: Nguyễn Hữu Lâm
Keywords: Màng; Chế tạo
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu ZnO. Phương pháp chế tạo và khảo sát màng Agzo. Quá trình thực nghiệm và kết quả.
Description: uận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1939
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253613.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2.1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.