Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hồ Sỹ Tá;  Advisor : Đỗ Vân Nam (2017)

 • Luận án khảo sát các tính chất động lực học của hệ electron dẫn bên trong màng graphene dưới các điều kiện tác động khác nhau của trường ngoài. Đồng thời nghiên cứu các cơ chế hình thành và điều kiện duy trì các trạng thái kích thích tập thể (plasmon) của hệ electron, làm sáng tỏ tiềm năng sử dụng graphene trong lĩnh vực nano-plasmonics

 • Thesis


 • Authors : Lê Tiến Hà;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Trung Kiên (2017)

 • Luận án nghiên cứu chế tạo được bột huỳnh quang pha tạp ion Eu2+ và Eu3+ phát xạ đỏ, xanh lam và xanh lục trên cơ sở các nền SrPB ; SrPCl và Y2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa. Nghiên cứu khả năng chế tạo bột phát quang ánh sáng trắng hoặc lai màu trên cơ sở một bột nền duy nhất sử dụng các bột SrPB và SrPCl.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Hoàn;  Advisor : Nguyễn Viễn Thọ (2014)

 • Luận án giới thiệu soliton topo trong các hệ trường gauge abel và phiabel; Nghiệm soliton của hệ yang-mills với nguồn ngoài đối xứng trục; Giới thiệu phương trình chuyển động của hạt màu trong trường chuẩn; Giới thiệu thế hiệu dụng và quỹ đạo hạt trong trường chuẩn.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Trang;  Advisor : Lê Văn Vinh; Phạm Khắc Hùng (2016)

 • Tổng quan vật liệu phủ ngoài cứng và siêu cứng, vật liệu Si3N4, AlSiN và CrN/A1BN/CrN. Phương pháp mô phỏng và phương pháp chế tạo vật liệu phủ ngoài. Vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN và CrN/AlBN. Hệ AlSiN, CrN/AlBN/CrN và Si3N4 vô định hình.