Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thế Vinh;  Advisor : Phạm Ngọc Nguyên; Nguyễn Khắc Hùng (2008)

  • Nghiên cứu về oxit Al2O3 và GeO2 ở các trạng thái lỏng và trạng thái rắn vô định hình: Các đặc trưng vi cấu trúc truyền thống như số phối trí, hàm phân bố xuyên tâm, Phân bố góc. Các đặc trưng lỗ trống, mối quan hệ, vai trò và sự ảnh hưởng của lỗ trống đến cơ chế khuyếch tán, tính đa thù hình. Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến các tính chất vật lý khác.