Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thảo;  Advisor : Vũ Ngọc Tước (2017)

  • Tổng quan về vật liệu và các cấu trúc nano bán dẫn thấp chiều. Cơ sở lý thuyết phiếm hàm mật độ và gần đúng liên kết chặt dựa trên DFT. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp mật độ thấp bằng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, từ trên xuống. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp kênh rỗng dưới dạng tam giác và thoi bằng phương pháp tiếp cận từ trên xuống.