Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Thiện;  Advisor : Dương Ngọc Huyền; Đỗ Phúc Hải (2015)

  • Tổng quan về polyaniline, polypyrrole, titanium dioxide, ống các bon nano đơn vách, nanocomposite của polyaniline và polypyrrole. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của titanium dioxide lên tính chất nhạy khí của polyaniline. Nghiên cứu ảnh hưởng của ống các bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí của polyaniline và polypyrrole.