Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2011)

  • Trình bày tổng quan về dầm cầu trục. Kết cấu trung của dầm hộp cầu trục. Phương pháp, vật liệu và chế độ hàn dầm hộp. Tính toán ứng suất và biến dạng hàn kết cấu dầm hộp. Ứng dụng phần mềm Ansys để mô phỏng trường nhiệt, ƯS&BD hàn kết cấu dầm hộp. Nghiên cứu thử nghiệm đo biến dạng hàn.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Cảnh;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2013)

  • Trình bày tổng quan về liên kết hàn chữ T và ứng dụng của chúng. Xác định chế độ hàn. Tính toán ứng suất và biến dạng khi hàn liên kết chữ T. Nêu ảnh hưởng của chế độ hàn đến ứng suất và biến dạng liên kết hàn chữ T. Nghiên cứu thực nghiệm xác định biến dạng khi hàn liên kết chữ T. Các biện pháp làm giảm ứng suất và biến dạng hàn liên kết chữ T.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Xuân Lãng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2013)

  • Tổng quan về công nghệ hàn ứng dụng trong hàn ống xả xe máy. Thiết kế hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển. Mô phỏng hoạt động của hệ thống hàn TIG tự động ống xả xe máy.