Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Việt Dũng;  Advisor : Trần Văn Địch (2016)

  • Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Long;  Advisor : Nguyễn Văn Huyến (2012)

  • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công. Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu độ chính xác gia công. Thiết kế, thực hiện thực nghiệm. Xử lý kết quả thực nghiệm và kết luận.