Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

 • Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. Tính toán dao động của cơ cấu bốn khâu có thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô phỏng số bài toán, tính toán dao động của hệ nhiều vật phẳng đàn hồi với các thuật giải.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Tiến;  Advisor : Trịnh Đồng Tính (2013)

 • Khái niệm chung về cầu trục và kết cấu kim loại. Cơ sở tính toán kết cấu kim loại. Tối ưu hóa dầm cầu trục. Một số kết quả tính toán.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quyền;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2011)

 • Thiết lập phương trình dao động uốn của dầm phi tuyến. Một số phương pháp định lượng để nhận biết dao động hỗn độn. Dao động hỗn độn của dầm đàn nhớt phi tuyến

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Toàn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thiện Phúc (2010)

 • Tổng quan phân tích về robot bay-flying robot. Tính toán động lực học mô hình robot bay RB2.3 dạng tổng quát. Thiết kế RB2.3. Con quay hồi chuyển Gyroscope và chế tạo thử nghiệm robot bay RB2.3.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Hoà;  Advisor : Phan Văn Đồng (2009)

 • Tổng quát về lịch sử phát triển và hướng nghiên cứu về bề mặt xoắn vít, ứng dụng của bề mặt xoắn vít. Các phương pháp công nghệ tạo hình bề mặt xoắn vít: tiện, cán, phay, mài, cà răng. Hình học các bề mặt xoắn vít - mố phỏng. Thiết kế bề mặt nguyên dụng cụ tạo hình, xác định bề mặt xoắn vít me bi phay mài bằng dao xuyến đĩa tiết diện tròn.