Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Đức Phú Quang;  Advisor : Vũ Quốc Huy (2017)

  • Nêu hiện tượng phá hủy mỏi, chu kì ứng suất và đặc trưng của chu trình ứng suất, giới hạn mỏi của vật liệu. Thuật toán đếm số chu kì rainflow. Nghiên cứu các tiêu chuẩn mỏi. Nghiên cứu các quy luật tích lũy tổn thất. Tải trọng ngẫu nhiên mà máy bay thường gặp. Tính toán tuổi thọ kết cấu máy bay.