Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2011)

 • Trình bày tổng quan về dầm cầu trục. Kết cấu trung của dầm hộp cầu trục. Phương pháp, vật liệu và chế độ hàn dầm hộp. Tính toán ứng suất và biến dạng hàn kết cấu dầm hộp. Ứng dụng phần mềm Ansys để mô phỏng trường nhiệt, ƯS&BD hàn kết cấu dầm hộp. Nghiên cứu thử nghiệm đo biến dạng hàn.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Vũ Huy Lân (2010)

 • Giới thiệu que hàn thép cac bon. Nghiên cứu và tính toán thành phần mẻ liệu. Xây dựng mối quan hệ giữa các thành phần của mẻ liệu với các chỉ tiêu công nghệ của que hàn. Tối ưu hóa thành phần mẻ liệu thuốc bọc que hàn. Quy trình công nghệ chế tạo que hàn cac bon E 7016.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Cảnh;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2013)

 • Trình bày tổng quan về liên kết hàn chữ T và ứng dụng của chúng. Xác định chế độ hàn. Tính toán ứng suất và biến dạng khi hàn liên kết chữ T. Nêu ảnh hưởng của chế độ hàn đến ứng suất và biến dạng liên kết hàn chữ T. Nghiên cứu thực nghiệm xác định biến dạng khi hàn liên kết chữ T. Các biện pháp làm giảm ứng suất và biến dạng hàn liên kết chữ T.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Xuân Lãng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2013)

 • Tổng quan về công nghệ hàn ứng dụng trong hàn ống xả xe máy. Thiết kế hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển. Mô phỏng hoạt động của hệ thống hàn TIG tự động ống xả xe máy.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Diện;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2013)

 • Tổng quan về các liên kết hàn góc và ứng dụng của chúng; tính cấp thiết của việc nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn đến ứng suất và biến dạng liên kết hàn góc. Nêu ảnh hưởng, nghiên cứu thực nghiệm xác định biến dạng khi hàn liên kết hàn góc. Các biện pháp làm giảm ứng suất và biến dạng hàn liên kết hàn góc.