Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

  • Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. Tính toán dao động của cơ cấu bốn khâu có thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô phỏng số bài toán, tính toán dao động của hệ nhiều vật phẳng đàn hồi với các thuật giải.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Siêu Mạnh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

  • Tổng quan về phương pháp hàn TIG. Nghiên cứu ứng suất và biến dạng khi hàn vật liệu thép không gỉ Austenite tấm mỏng. Xác định chế độ công nghệ hàn bằng phương pháp giải tích. Mô phỏng số xác định chế độ công nghệ hàn TIG tấm mỏng. Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ hàn phù hợp với kết cấu.