Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Quốc Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

  • Nêu các định nghĩa về tích phân và đạo hàm cấp phân số. Tính toán dao động của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp runge-kutta. Tính toán dao động cộng hưởng của hệ duffing cấp hai có chứa đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp trung bình hóa, phương pháp tiệm cận.

  • Thesis


  • Authors : Trần Quang Dũng;  Advisor : Nguyễn Việt Hùng (2015)

  • Tổng quan lý thuyết tối ưu hóa. Lý thuyết tối ưu bầy đàn. Giới thiệu lập trình add-on trên nền ansys workbench. Áp dụng lý thuyết vào bài toán xây dựng mô-đun tối ưu hóa kết cấu thép dầm chính cầu trục trên nền ansys workbench. Xây dựng mô đun phần mềm tích hợp để tối ưu kết cấu thép cầu trục.