Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Quốc Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

  • Nêu các định nghĩa về tích phân và đạo hàm cấp phân số. Tính toán dao động của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp runge-kutta. Tính toán dao động cộng hưởng của hệ duffing cấp hai có chứa đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp trung bình hóa, phương pháp tiệm cận.

  • Thesis


  • Authors : Dương Hồng Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh (2017)

  • Tổng quan về phương pháp đo bằng phương pháp ánh sáng cấu trúc. Thuật toán ghép đám mây điểm, những vấn đề gặp phải khi sử dụng ICP và phương án xử lý, các thuật toán nâng cao chất lượng và tốc độ ghép đám mây điểm, một số thuật toán tiền xử lý giúp tăng tốc độ ghép vật,..