Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đàm Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình và xu hướng ứng dụng giải pháp M2M trên thế giới. Các giải pháp kỹ thuật M2M. Phát triển ứng dụng M2M ở Việt Nam. Thuật toán JPEG 2000. Mô phỏng thuật toán JPEG2000 trong mạng WSNs bằng Matlab.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Lực;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về QoS và các mô hình hoạt động, khuyến nghị của 3GPP về QoS cho mạng IP/MPLS di động. Thiết kế QoS cho mạng IP/MPLS. Thiết kế và triển khai QoS cho mạng IP/MPLS của vinaphone.

 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Trọng;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2015)

 • Tổng quan 3GPP LTE và lộ trình tiến lên 4G. Truy nhập vô tuyến trong LTE. Các thủ tục truy nhập. Lập biểu phụ thuộc kênh. Thuật toán lập biểu DRRF và kết quả mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Danh Thắng;  Advisor : Hà Duyên Trung (2015)

 • Tổng quan về mạng Vanet và giao thức định tuyến trên mạng. Công nghệ OFDMA và đề xuất lớp MAC cho mạng Vanet. Giải thuật định tuyến kết hợp với lớp MAC đề xuất cho mạng Vanet. Mô hình kịch bản và đánh giá kết quả định tuyến trong mạng Vanet.

 • Thesis


 • Authors : Mai Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2015)

 • Giới thiệu chung về giải pháp E2E QOS trong mạng GPRS. QOS trong mạng vô tuyến. QOS trên mạng IPCORE. Triển khai E2E QOS trên mạng lõi GPRS vinaphone.