Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

  • Giới thiệu bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính. Bài toán định tuyến tối ưu đơn đích và các hướng tiếp cận phát triển thuật toán giải. Giải thuật di truyền giải bài toán định tuyến đơn đích tối ưu với mục tiêu gộp. Cài đặt và thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Vương Hồng Quang;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Anh (2015)

  • Tổng quan về phân tích cảm xúc, nhiệm vụ và phương thức. Lịch sử của học chuyển đổi, các ký hiệu, định nghĩa và phân loại các kỹ thuật học chuyển đổi. Áp dụng học chuyển đổi cho bài toán phân loại cảm xúc cực.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2016)

  • Giới thiệu một số khái niệm robot dịch vụ, các phương pháp giải quyết và các công cụ tiếp cận bài toán bao phủ. Phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và phát triển thuật toán MSTC. Cài đặt và thử nghiệm các thuật toán MSTC.