Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Công Đại;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

  • Tìm hiểu về giao thức UPnP. Ứng dụng ngôn ngữ XML trong việc tích hợp các thiết bị. Xây dựng các thiết bị UPnP và các kịch bản điều khiển.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh cường;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

  • Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.