Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Việt Vũ;  Advisor : Nguyễn Thanh Thủy (2004)

  • Giới thiệu các khái niệm cơ bản, không gian đặc trưng, phương pháp Support Vector Machines và 1 số ứng dụng của phương pháp SVM.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về mã hoá tiếng nói, phương pháp mã hoá dạng sóng, mã hoá nguồn và mã hoá dự đoán tuyến tính bằng phương pháp phân tích tổng hợp.