Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Yim Sameth;  Advisor : Đặng Văn Đức (2004)

  • Một số vấn đề cơ sở gis; kỹ thuật kết nối gis với web; kiến trúc open gis; xây dựng ứng dụng khai thác bản đồ Cămpuchia trên Internet

  • Thesis


  • Authors : Ban Hà Bằng;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

  • Trình bày bài toán cực tiểu hoá độ trễ và ứng dụng của bài toán trong thực tế, cách biểu diễn bài toán trên đồ thị cũng như các giải thuật để giải bài toán. Các vấn đề cơ bản của giải thuật di truyền. Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ.

  • Thesis


  • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi