Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tô Hồng Đức;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2016)

  • Tổng quan về mạng đô thị. Công nghệ truyền dẫn trong mạng metro. Ethernet trên nền MPLS. Kỹ thuật lưu lượng TE trong MPLS. Đề xuất giải pháp tối ưu hóa mạng MAN Hà Nội với MPLS TE.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Trọng Hiệp;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

  • Tổng quan về truyền thông nhận thức. OFDM cho truyền thông nhận thức. Bài toán phân bổ tài nguyên cho hệ thống truyền thông nhận thức - FEMTOCELL.